Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

9 trọng tâm cải cách hành chính trong năm 2018

Thứ năm, 08/02/2018 | 16:51 GMT+7

9 trọng tâm cải cách hành chính trong năm 2018

Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, nhấn mạnh đến 9 trọng tâm của công tác này.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Trong năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt và toàn diện, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội; từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Đặc biệt, thể chế hành chính được hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế. Công tác cải cách TTHC đã được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh, nhằm góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và tạo điều kiện tối đa cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai nhiều nội dung cải cách chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế. TTHC thuộc một số lĩnh vực còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, DN. Tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm; ý thức phục vụ người dân của một bộ phận CBCC còn hạn chế…

Vì vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về CCHC, cải cách TTHC, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho CBCCVC thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”; tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong Chương trình tổng thể CCHC; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC của bộ, ngành với CCHC của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ ba, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng KHCN, CNTT, truyền thông, GD-ĐT để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; chú ý cải cách TTHC ngay trong công tác xây dựng thể chế, rút ngắn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống xã hội, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về đầu tư, nhất là đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương.

Thứ tư, tăng cường cải cách TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng CNTT, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, BHXH, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch... Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương. Tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trên Cổng TTĐT Chính phủ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho ngưòi dân, DN; phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ năm, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác CCHC. Các bộ, ngành, người đứng đầu các bộ, ngành phải lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương đã ban hành, nhằm bảo đảm việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã phê duyệt và thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ thông tin báo cáo.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC; các bộ, ngành, địa phương. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Thứ bảy, hoàn thành việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. Sử dụng có hiệu quả các chỉ số này để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ. Tăng cường công tác truyền thông, công bố công khai, minh bạch để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo ra sự đồng thuận của xã hội, người dân được hưởng thụ hiệu quả của công cuộc CCHC.

Thứ tám, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 23/4/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước mắt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và các nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực.

Thứ chín, xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách TTHC; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công này với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa trung ương với địa phương.

PV

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.